top of page
SYKMELDING

-Utstedelse av sykmelding krever legekonsultasjon.

- Det er klare regler for om en lege kan skrive sykmelding.

-En gyldig medisinsk diagnose blir dokumentert i din journal.

- Legen kan ikke skrive sykmelding tilbakevirkende i tid.

Det er viktig at pasienten tar kontakt med legekontoret den dagen man trenger sykmelding ifra, da legen ikke har mulighet til å tilbakedatere sykemeldinger. Sykmelding kan kun utstedes fra den dagen pasienten har vært i kontakt med legekontoret, og kan tilbakedateres til den datoen hvis selve konsultasjonen utsettes noen dager.  Gi beskjed ved timebestilling dersom du ønsker sykmelding og be evt om at henvendelsesdato blir notert.

-Forlengelse av sykmelding

Hovedregelen er at forlengelse av sykmelding kun skjer i forbindelse med ny legetime. I enkelte tilfeller kan legen og pasienten avtale at man kan ringe/eKonsultasjon for å få forlenget sykemeldingen.  Hvis en slik avtale foreligger kan man også bestille ny sykmelding viahelsenorge.

Vi ønsker at man bestiller time for fornyelse av sykmelding i så god tid som mulig, spesielt ved langtidssykmeldinger.

-Barns sykdom

For fravær på grunn av barns sykdom gjelder et annet regelverk enn sykmelding. Foreldrene skal da ikke ha sykmelding  men legen kan skrive ut dokumentasjon på barnets sykdom dersom arbeidsgiver krever det. Det gir likevel ikke rett til flere fraværsdager med lønn pr kalenderår enn det loven tilsier.

-Egenmelding

Med egenmelding menes det at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. For å få rett til egenmelding må du som regel ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to mnd. 

Hovedregelen er at retten til egenmelding kan brukes i opptil 3 kalenderdager  4 ganger i løpet av en 12 måneders periode, men dette kan variere for hver enkelt arbeidsplass. Er du syk utover egenmeldingsdagene må du ta kontakt med fastlegen din. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege regnes som brukte egenmeldingsdager.

bottom of page